Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Formalności wymagane przy wnioskowaniu o środki na zakup wymarzonego mieszkania lub domu potrafią dosłownie zakręcić w głowie i „przerazić” stopniem skomplikowania. Potencjalni kredytobiorcy mogą poczuć się zagubieni w gąszczu wniosków, dokumentacji i zaświadczeń niezbędnych do uzyskania kredytu hipotecznego. W dzisiejszym artykule mam zamiar to wszystko uporządkować. Chcesz się dowiedzieć, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego należy przedłożyć w banku? W takim razie zapraszam do lektury!

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny – o czym musisz wiedzieć?

Kredyty hipoteczne cieszą się obecnie mniejszym zainteresowaniem niż w latach poprzednich – najnowszy raport AMRON-SARFiN informuje o zmniejszeniu liczby zawieranych w 2022 r. umów kredytowych o ponad 40% (w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku). Głównym powodem jest niesprzyjająca sytuacja gospodarczo-ekonomiczna i wiążące się z nią wysokie stopy procentowe oraz bardziej rygorystyczne warunki kredytowe. Niestety szanse na kredyt się zmniejszają, a ceny nieruchomości systematycznie rosną.

Do tego dochodzi problematyczna kwestia, która doskwiera wielu osobom starającym się o uzyskanie kredytu hipotecznego w bankach – mowa oczywiście o wymaganych formalnościach. Dlaczego są one tak zawiłe? Banki chcą w ten sposób zminimalizować ryzyko związane z niewypłacalnością kredytobiorców. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na bardzo dużą kwotę, rozłożone na okres nawet 35 lat i jako takie musi być odpowiednio zabezpieczone. Hipoteka to jedno, ale niezwykle ważna jest w tym przypadku zdolność kredytowa beneficjenta.

Instytucje bankowe muszą mieć potwierdzenie, że skoro decydujesz się na pożyczenie od nich środków finansowych, masz możliwość ich regularnej, terminowej spłaty – stąd tez konieczność przygotowania dużej liczby dokumentów o różnym charakterze.

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego – 3 główne rodzaje

Dokumenty wymagane do otrzymania finansowania w ramach kredytu hipotecznego można podzielić na 3 główne grupy.

Dokumenty ogólne – lista dokumentów potwierdzających tożsamość

Do tej grupy zaliczają się niezbędne dokumenty osobowe, które należy okazać w banku, a także wniosek o kredyt hipoteczny. Może się on nieznacznie różnić w zależności od wybranej instytucji bankowej.

 • ważny dowód osobisty,
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem, który potwierdza tożsamość,
 • wypełniony wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego.

Dodatkowo bank może poprosić o:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • umowę rozdzielności majątkowej (plus akt notarialny, który określa zasady odrębności majątkowej),
 • wyrok rozwodowy sądu, który orzekał rozwód małżonków.

Dokumenty osobowe dla polskiego obywatela, który pracuje za granicą:

 • ważny paszport,
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem, który potwierdza tożsamość,
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej,
 • aktualna umowa o pracę,
 • pozwolenie na stały pobyt za granicą,
 • deklaracja podatkowa za okres 2-óch ostatnich lat obrachunkowych,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym,
 • (opcjonalnie) zezwolenie na pracę.

Dokumenty osobowe dla obcokrajowca:

 • ważny paszport,
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem, który potwierdza tożsamość,
 • dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu na terytorium Polski,
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej.

Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową – zaświadczenia o źródle przychodów

Dzięki tym dokumentom bank jest w stanie zweryfikować źródło oraz wysokość Twoich miesięcznych zarobków. Rodzaj takiego zaświadczenia różni się w zależności od stosunku pracy (umowa o pracę lub działalność gospodarcza), a także uprawnień do pobierania określonych świadczeń.

Dokumenty dla kredytobiorcy zatrudnionego na umowie o pracę:

 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu (wypełnia pracodawca),
 • wyciąg z rachunku bankowego za 3, 6 lub 12 ostatnich miesięcy,
 • deklaracja PIT-37 za ubiegły rok,
 • umowa o pracę lub świadectwo pracy.

Dokumenty dla emeryta lub rencisty:

 • potwierdzenie wypłaty świadczenia za ostatni okres w formie np. wyciągu z rachunku bankowego,
 • dokumenty potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń, określające okres ich trwania.

Dokumenty dla kredytobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą:

 • oryginał zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami (ważny 30 dni od dnia wydania),
 • oryginał zaświadczenia z Urzędy Skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych (ważny 30 dni od dnia wydania),
 • potwierdzenie wpisu do CEIDG,
 • potwierdzenie nadania nr REGON,
 • potwierdzenie nadania nr NIP,
 • wyciąg z firmowego rachunku bankowego (najczęściej obejmujący ostatni rok prowadzenia działalności) – jeśli konto firmowe traktowane jest jako prywatne, należy dostarczyć oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego,
 • deklaracja podatkowa PIT-36 lub PIT-36L (za ostatni rok lub 2 lata obrachunkowe),
 • (opcjonalnie) umowa spółki,
 • (opcjonalnie) zgoda na prowadzenie działalności koncesjowanej.

Komplet dokumentów przedstawionych powyżej to nie wszystko – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest również przedłożenie dokumentacji dotyczącej konkretnej formy prowadzenia księgowości.

Jeśli kredytobiorca prowadzi pełną księgowość:

 • rachunek zysków i strat dotyczący ostatniego kwartału działalności,
 • rachunek zysków i strat za ostatni rok lub 2 lata obrachunkowe,
 • deklaracja podatkowa CIT bądź PIT za ostatni rok obrachunkowy.

Jeśli kredytobiorca rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu za okres ostatnich 6 miesięcy,
 • księga przychodów lub wykaz faktur za bieżący okres,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata prowadzenia działalności lub kopia deklaracji podatkowej za ostatnie 2 lata, potwierdzona w US.

Jeśli kredytobiorca rozlicza się w formie Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za ubiegły oraz aktualny rok obrachunkowy,
 • (opcjonalnie) poświadczenie o odpisach amortyzacyjnych.

Jeśli kredytobiorca rozlicza się w formie karty podatkowej:

 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów po opodatkowaniu (za okres ostatnich 6 miesięcy),
 • kopia decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy, informującej o wysokości stałego podatku w danym roku.

Dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Ostatnią grupę tworzy dokumentacja związana z samą nieruchomością, stanowiącą zabezpieczenie kredytu. W zależności od tego, na jaki rodzaj nieruchomości zamierzasz przeznaczyć pozyskane środki (nieruchomość z rynku pierwotnego lub wtórnego, działka budowlana, budowa lub remont), komplet wymaganych dokumentów będzie wyglądał inaczej.

Dokumenty na zakup nieruchomości z rynku wtórnego:

 • umowa przedwstępna potwierdzająca chęć nabycia nieruchomości,
 • odpis nieruchomości z księgi wieczystej,
 • dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości (dotyczy sprzedawcy),
 • zaświadczenie ze spółdzielni związane z przydziałem.

Dokumenty na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego:

 • umowa przedwstępna potwierdzająca chęć nabycia nieruchomości,
 • wypis z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • odpis z księgi wieczystej gruntu,
 • prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę na danej działce,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń wydane przez właściwy urząd (w przypadku zakończenia budowy),
 • kopie pełnomocnictwa udzielonego reprezentantom dewelopera,
 • dokumenty związane z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową, sprzedającą mieszkanie.

Dokumenty na zakup działki budowlanej:

 • umowa przedwstępna potwierdzająca chęć nabycia działki budowlanej,
 • odpis z księgi wieczystej działki budowlanej wykonany maksymalnie 30 dni przed dniem złożenia wniosku o kredyt,
 • dokumenty potwierdzające prawa do działki budowlanej (dotyczy sprzedawcy),
 • poświadczenie o wniesienie wkładu własnego (jeśli jest on wymagany),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów wykonany maksymalnie 6 miesięcy wcześniej,
 • wypis z MPZP (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) łącznie z informacją o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową,
 • (opcjonalnie) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana maksymalnie 6 miesięcy wcześniej.

Dokumenty na remont lub wykończenie nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej remontowanej nieruchomości,
 • kosztorys prac remontowych,
 • plan zagospodarowania działki,
 • projekt budowlany.
 • (opcjonalnie) pozwolenie na budowę, jeśli wymagają tego prowadzone prace,
 • (opcjonalnie) umowa z wykonawcą, jeśli wymagają tego prowadzone prace.

Dokumenty na budowę domu:

 • akt notarialny działki, na której ma stanąć dom,
 • odpis z księgi wieczystej działki budowlanej,
 • projekt budowlany,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (z klauzulą ostateczności),
 • oryginał kosztorysu oraz harmonogramu prac wydany maksymalnie 30 dni wcześniej,
 • pierwsza strona dziennika budowy, dodatkowo wszystkie strony, na których widnieją wpisy,
 • dokumentacja wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • dziennik budowy,
 • jeśli kredyt hipoteczny dotyczy budowy mieszkania, należy dodatkowo dostarczyć umowę zawartą z deweloperem, dokumentację rejestrową zbywcy i promesę banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości,
 • (opcjonalnie) umowy z wykonawcami.

Dokumenty wymagane przy wynajmie nieruchomości:

 • aktualna umowa najmu,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające terminowe regulowanie podatku,
 • deklaracja podatkowa PIT-37 lub PIT-28 za ubiegły rok,
 • odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny, który potwierdza prawo własności do nieruchomości.

Masz zamiar ubiegać się o kredyt hipoteczny? Zacznij gromadzić dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem

Dobra rada na koniec: w obliczu mnogości i różnorodności dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o kredyt hipoteczny, warto zacząć zbierać ją wcześniej i stopniowo „odhaczać” kolejne dokumenty z listy. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek braków w wymaganych papierach bank poinformuje Cię o konieczności ich uzupełnienia. Niestety jeszcze bardziej wydłuży to i tak już długotrwały proces wnioskowana o finansowanie.

Jeśli chcesz uniknąć takiej sytuacji, skontaktuj się ze mną. Z przyjemnością pomogę Ci skompletować zestaw obowiązkowych dokumentów i szybciej uporać się ze wszystkimi formalnościami. Do usłyszenia!


Udostępnij ten artykuł

Tomasz Wostal - Ekspert Kredytowy

Od 2008 roku prowadzę swoją działalność i jestem w 100% niezależnym ekspertem kredytowym. Specjalizuję się w kredytach hipotecznych, oddłużaniu, kredytach konsolidacyjnych czy leasingowym. O kredytach wiem dosłownie wszystko, a 90% klientów zawdzięczam poleceniom co najlepiej argumentuje moje doświadczenie i jakość realizowanych usług.

Zobacz wszystkie artykuły

Sprawdź także

Jakie są sposoby na obniżenie marży kredytu hipotecznego?

Na całkowite koszty kredytu hipotecznego składają się różne czynniki, jak obowiązkowe ubezpieczenie, prowizja za udzielenie kredytu czy dodatkowa opłata za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Wśród tych kosztów znajduje się również tzw. marża kredytu hipotecznego, która (wbrew niektórym opiniom) nie jest niezmienna. Wyróżniamy kilka okoliczności i sposobów na to, by bank rozważył redukcję tej opłaty. Sprawdź, jakie […]

czytaj dalej
Wszystkie artykuły