Umowa kredytowa a Twoje prawa – wszystko, co powinieneś wiedzieć przed zaciągnięciem zobowiązania kredytowego

Jakie elementy zawiera umowa kredytu? Jakie obowiązki i prawa ma bank względem kredytobiorcy? Jakie konsekwencje grożą za nieuregulowanie rat w terminie? Odpowiedzi na te i inne pytania powinieneś znać jeszcze przed podpisaniem umowy z bankiem.

Podstawowym akrem prawnym, określającym specyfikę oraz charakter zobowiązań i czynności kredytowych, jest ustawa o prawie bankowym, której art. 69 ust. 1 definiuje umowę kredytową w sposób następujący: „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

W ustawie znajdziemy również przepis charakteryzujący formę umowy kredytowej; art 69. ust 2 określa, jakie elementy powinien zawierać omawiany dokument. Są to:

  • strony umowy,
  • kwota i waluta kredytu,
  • cel, na który kredyt został udzielony,
  • zasady i termin spłaty kredytu,
  • wysokość oprocentowania oraz warunki jego zmiany,
  • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
  • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
  • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
  • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Znajomość powyższych przepisów i świadomość z czym wiążą się umowy kredytowe oraz wszelkie dokumenty określające zobowiązania finansowe minimalizuje ryzyko podpisania niekorzystnych, a nawet niebezpiecznych, umów. Wszystkie powyższe elementy można rozpatrzeć z doradcą kredytowym, który nie tylko wyjaśni podstawy prawne, ale również przybliży obowiązki oraz prawa stron zawierających umowę.

Obowiązki i prawa

Dla kredytobiorcy głównym obowiązkiem, wynikającym z zawarcia umowy, jest oczywiście spłata zobowiązania. Jednocześnie osoba zaciągająca kredyt jest obowiązana do poddania się weryfikacji finansowej oraz gospodarczej przez bank, w którym ten chce zaciągnąć zobowiązanie. Jest to jeden z elementów przyznawania kredytu – dla obydwu stron kluczowe znaczenie ma zdolność kredytowa potencjalnego dłużnika.

Kredytobiorca musi więc udowodnić przed bankiem, co jest określane przez art 70. ustawy o prawie bankowym, że ma zdolność kredytową. Co warto podkreślić – jej weryfikacja odbywa się przed podpisaniem umowy, ale równie dobrze bank może poddać ocenie zdolność klienta już po podpisaniu wymaganych dokumentów. Wiąże się to szczególnie z utratą zdolności kredytowej, przez co bank może albo obniżyć kwotę kredytu, albo wypowiedzieć umowę.

Bank, oprócz obowiązków względem kredytobiorcy, ma również wiele praw wynikających z umowy. Może m.in. skontrolować wykorzystanie kredytu czy zweryfikować zdolność kredytową klienta, nawet jeśli umowa została już zawarta, o ile istnieją przesłanki świadczące o celu innym niż zadeklarowany bądź też utracie zdolności.

Podmiot, w którym kredytobiorca zaciągnął zobowiązanie, ma także obowiązek natychmiastowego poinformowania klienta o opóźnieniu spłaty kredytu. Forma informowania uzależniona jest od ustaleń w procesie zawierania umowy. Jednocześnie bank nie ma prawa wystosowywać żądań zmiany wysokości oprocentowania ani sposobu płatności w obliczu zmniejszającej lub zwiększającej się siły nabywczej pieniądza.

Wypowiedzenie i konsekwencje

W przypadku regularnych opóźnień spłat kredytu bank powiadamia Biuro Informacji Kredytowej, co – mimo że działa na niekorzyść kredytobiorcy i stawia w wątpliwość jego zdolność kredytową – jest najmniej poważną konsekwencją. Jeżeli w skutek niespłacania rat kredytowych bank zerwał umowę z klientem, to rozpoczyna się okres trzydziestodniowego (lub siedmiodniowego, o ile została wcześniej wykazana upadłość klienta) wypowiedzenia, podczas którego musi on spłacić wszelkie zobowiązania. Gdy okres ten upłynie, a należności nie zostały uregulowane, wówczas może rozpocząć się egzekucja komornicza.

Wszystkie podstawowe aspekty zobowiązań finansowych wyjaśni niezależny i uczciwy doradca kredytowy. Znajomość zagadnień i charakteru praw oraz obowiązków obydwu stron daje pełniejszy obraz tego, na co się decydujemy.


Udostępnij ten artykuł

Tomasz Wostal - Niezależny Doradca Kredytowy

Od 2008 roku prowadzę swoją działalność i jestem w 100% niezależnym doradcą kredytowym. Specjalizuję się w kredytach hipotecznych, oddłużaniu, kredytach konsolidacyjnych czy leasingowym. O kredytach wiem dosłownie wszystko, a 90% klientów zawdzięczam poleceniom co najlepiej argumentuje moje doświadczenie i jakość realizowanych usług.

Zobacz wszystkie artykuły

Sprawdź także

Raty kredytu hipotecznego

Wysokość miesięcznej raty kredytu, którą będziesz płacić do momentu, aż spłacisz całe zobowiązanie, zależy od wielu czynników. Wpływa na to jego kwota, czas spłaty, wysokość oprocentowania, ale również forma raty – równa lub malejąca. Która z nich jest lepszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy? Z czego składa się rata kredytu? Kwota, którą co miesiąc musisz przelewać na […]

czytaj dalej
Wszystkie artykuły